?>

Pilotażowy program AKTYWNY SAMORZĄD

„Aktywny Samorząd” jest to ogólnopolski program pomocy osobom z niepełnosprawnością, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Realizacją programu zajmują się jednostki wyznaczone przez samorządy powiatowe – Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.

 

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego, sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i/lub kosztów udziału w szkoleniu.

W 2020 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” moduł I obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym można starać się o:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Wysokość dofinansowania w module I (obszar B) w 2020 roku wynosi:

 • Dla zadania 1:
 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,
 • Dla zadania 2:
 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

 • Dla zadania 3 – 7.500 zł,
 • Dla zadania 4 – 4.000 zł,
 • Dla zadania 5 – 1.500 zł.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do udziału własnego w ramach udzielanego wsparcia. Wymagane jest pokrycie 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 3, 4 i 5.

Od 1 marca 2020 roku wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia – SOW (

https://sow.pfron.org.pl/).

Wnioski będzie można składać również we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce samorządowej.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2020.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach dofinansowania

W module I w obszarze B z wyłączeniem Zadania 5, ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat od początku roku następującego po roku, w którym udzielono wsparcia.

Kryteria rozpatrywania wniosków:

Wnioski są poddawane merytorycznej ocenie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100). W 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

• są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,

• posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

• złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,

• w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

 

Coded by ekolibra.pl