Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest pulą środków pochodzących z Funduszu Pracy. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. 

Ze wsparcia KFS może skorzystać każdy pracodawca oraz osoby fizyczne zatrudniające minimum 1 pracownika. Poziom dofinansowania kosztów wynosi 100% w przypadku mikroprzedsiębiorców i 80% w przypadku pozostałych pracodawców.

W ramach środków KFS mogą zostać sfinansowane koszty kursów i szkoleń komputerowych oraz egzaminów potwierdzających posiadanie określonych umiejętności.

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Coded by ekolibra.pl