Aktualności

Otworzyliśmy nowe centrum egzaminacyjne ECDL

12

I

W grudniu 2019 roku firma Tyflokom uruchomiła własne Centrum Egzaminacyjne ECDL. W ramach Centrum funkcjonują dwa mobilne tyflolabolatoria, które są wyposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Mobilność pozwala na przeprowadzenie egzaminów w każdym miejscu w Polsce. Nasi Klienci mogą zdawać następujące egzaminy:

  • ECDL BASE (B1-B4),
  • ECDL STANDARD (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11),
  • ECDL ADVANCED (A1-A4),
  • TYFLO BASE (B1n-B4n),
  • EUCIP CORE (EUC1-EUC3),
  • EPP E-Urzędnik (eU),1
  • EPP E-Nauczyciel (eN1, eN2).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Zapytanie ofertowe nr TYF/05/2017

6

X

Firma TYFLOKOM zaprasza do składania ofert na usługę zakwaterowania Uczestników i Wolontariuszy, podczas  czterech kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base oraz kursu pn.: „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta”. Usługa realizowana będzie w ramach projektu: „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte. Wyłoniony został Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą liczbe punktów.

Zapytanie ofertowe nr TYF/04/2017

2

X

Firma TYFLOKOM zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia czterech kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base oraz kursu pn.: „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta”, przygotowującego do egzaminu zewnętrznego. Kursy realizowane będą w ramach projektu:

„Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia - podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących” w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (RPO WP 2014 - 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte. Wybrane zostały trzy oferty, złożone przez indywidualnych Instruktorów.

Zapytanie ofertowe nr TYF/05/2017

28

IX

Firma TYFLOKOM zaprasza do składania ofert na usługę zakwaterowania Uczestników i Wolontariuszy, podczas  czterech kursów komputerowych, przygotowujących do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base oraz kursu pn.: „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta”.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr TYF/05/2017 zostało anulowane.

Zapytanie ofertowe nr TYF/02/2017

20

IX

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym, dotyczącym wynajmu sprzetu komputerowego.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr TYF/02/2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Coded by ekolibra.pl