Projekty

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI DLA ZATRUDNIENIA

 – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących

Logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki, w Partnerstwie z Fundacją Ari Ari i Firmą Tyflokom, realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności dla zatrudnienia – podniesienie kompetencji społecznych oraz zawodowych osób niewidomych i słabo widzących”

 

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020, Priorytet VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.;

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 831 354,67 zł.

Całkowita wartość projektu: 978 064,32 zł.

Okres realizacji: od 1 czerwca 2017 do 30 września 2018

 

CEL GŁÓWNY:

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe i włączenie społeczne 40 osób niewidomych lub słabowidzących , zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie jednego z następujących powiatów: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski

 

Efektem działań podjętych w ramach projektu będzie wzrost poziomu umiejętności społeczno-zawodowych, samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się, motywacji oraz gotowości do podjęcia pracy przez Uczestników Projektu. Osoby biorące w nim udział rozwiną dotychczasowe  lub nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uzyskają również przygotowanie i doświadczenie zawodowe. Po zakończeniu projektu (między innymi):

 • co najmniej 32 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe,
 • co najmniej 23 osoby będą poszukiwały pracy,
 • co najmniej 8 osób podejmie pracę zawodową, w tym pracę na własny rachunek,
 • Gco najmniej 8 osób podejmie pracę społeczną,

 

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • mieszkają na terenie woj. Podkarpackiego  w jednym z następujących powiatów: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski
 • są osobami z dysfunkcją narządu wzroku i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny)
 • są nieaktywne zawodowo
 • są w wieku 18-67 lat

 

OFEROWANE WSPARCIE:

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualne poradnictwo specjalistyczne i doradztwo zawodowe
 • Grupowe warsztaty kompetencji społecznych
 • Kurs komputerowy przygotowujący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności      Komputerowej Base wraz ze sfinansowaniem kosztów egzaminów  
 • Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu
 • Indywidualne zajęcia z zakresu kompensacji ograniczeń wzrokowych- orientacja przestrzenna z wykorzystaniem nawigacji GPS, zajęcia usprawniające widzenie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych
 • Warsztaty dziennikarskie dla 10 osób oraz możliwość podjęcia współpracy z redakcjami magazynów wydawanych przez PZN
 • Indywidualne kursy przygotowujące do wykonywania pracy na konkretnych stanowiskach dla 12 osób
 • Kurs zawodowy z  zakresu Telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta dla 10 osób
 • Płatne staże zawodowe dla 4 osób
 • Wyżywienie i zakwaterowanie podczas szkoleń grupowych

Szczegółowe informacje można uzyskać:

W biurze projektu:
ul. Plac Dworcowy 2
35-201 Rzeszów

Lub telefonicznie pod numerem  (17) 85-24-738

E-kompetentni

Logotypy Funduszy Europejskich, Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Unii Europejskiej

(O PROJEKCIE

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Partnerstwie z Firmą Softronic Sp. z o.o. i Firmą Tyflokom realizują projekt pn. „E-kompetentni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt „E-Kompetentni” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 837 196,87 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 984 937,50 zł.

 

MIEJSCE I CZAS REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.06.2017 r. do 30.04.2018 r na terenie województwa podkarpackiego.

 

CELE I EFEKTY PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych potwierdzonych certyfikatem ECDL PROFILE przez mieszkańców województwa podkarpackiego, wykazujących największą lukę kompetencyjną w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji.

W efekcie realizacji projektu, co najmniej 70% z pośród 270 Uczestników uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje komputerowe.

 

GRUPA DOCELOWA

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 270 osób (150 kobiet i 120 mężczyzn), w tym:

 • 100 kobiet i 80 mężczyzn o niskich kwalifikacjach;
 • 50 kobiet i 40 mężczyzn w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności z dysfunkcją narządu wzroku.

Projekt skierowany jest do osób, które mieszkają (wg Kodeksu Cywilnego), pracują lub uczą się na terenie województwa podkarpackiego i z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz

• są w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach

Lub/i

• są w wieku 50 lat i więcej.

 

TEMATYKA I RODZAJE SZKOLEŃ

Proponowane szkolenia służą nabyciu praktycznych umiejętności w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu, w tym:

 • tworzenia dokumentów, redagowania pism, prowadzenia korespondencji, przygotowania szablonów - np. CV.
 • wykorzystania komputerowych arkuszy kalkulacyjnych w pracy i domu, przygotowaniu zestawień, tworzeniu tabel.
 • wykorzystania komputera w sieci, użytkowania Internetu jako narzędzia do komunikacji, rozrywki i pracy.
 • bezpiecznej obsługi bankowości elektronicznej i dokonywania zakupów, komunikacji z urzędem, placówką służby zdrowia
 • samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów związanych z działaniem komputera oraz kontroli innych użytkowników (dzieci)

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące rodzaje szkoleń:

 • Szkolenia komputerowe dla osób w wieku 25+ trwające 120 godzin
 • Szkolenia komputerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową, wydłużone do 152 godzin,
 • Szkolenia komputerowe dla osób w wieku 50+ trwające 140 godzin.

Wszystkie szkolenia zakończą się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile, wydawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • komplet materiałów szkoleniowych i piśmienniczych,
 • poczęstunek w trakcie szkolenia,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Zajęcia będą się odbywały w miastach na terenie województwa podkarpackiego, z których zgłosi się min. 10 uczestników.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Szczegółowe informacje można uzyskać:

W biurze projektu:
ul. Plac Dworcowy 2
35-201 Rzeszów

Lub telefonicznie pod numerem  (17) 85-24-738

 

Coded by ekolibra.pl