DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu może ubiegać się o dofinansowanie kosztów szkolenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z wnioskiem o takie dofinansowanie należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Powiatowego Urzędu Pracy, w którym jest się zarejestrowanym.
Pomoc w pokryciu kosztów szkolenia może uzyskać osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy, która:
  • Nie posiada kwalifikacji zawodowych,
  • Stoi przed koniecznością zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
  • Osoba, która utraciła zdolność do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • Osoba, która chce z własnej inicjatywy podjąć szkolenie wskazane przez siebie lub szkolenie wskazane w orzeczeniu o niepełnosprawności, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy.
Koszt takiego szkolenia nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia i nie może ono trwać dłużej niż 36 miesięcy.
Coded by ekolibra.pl